به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، به مناسب روز فارابی و نظریه آرمان شهر، اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند در تاریخ 4 آذرماه 1399 در پردیس فنی دانشگاه تهران برگزار خواهد گردید. این روز به پیشنهاد آقای امین قریبی (معاونت و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و جهت گردهمایی بازیگران اصلی شهر هوشمند در ایران و همچنین هم‌افزایی و انتقال تجربه و دانش بین متخصصین این حوزه ثبت گردیده است.

برنامه اصلی این روز به شرح زیر است: