ابعاد تهران هوشمند ارائه شده در دومین همایش و نمایشگاه تهران هوشمند

ابعاد تهران هوشمند توسط افراد زیر ارائه شده است:

  • دکتر فرهاد توکل همدانی، مدیر اجرایی دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند
  • دکتر مهدی اسماعیلی رخ، مشاور استراتژی و برنامه ریزی دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند

ابعاد تهران هوشمند

اهداف کلان در حوزه اقتصاد هوشمند

جابجایی هوشمند

اهداف کلان در حوزه جابجایی هوشمند

حکمروایی هوشمند

اهداف کلان در حوزه حکمروایی هوشمند

زندگی هوشمند

اهداف کلان در حوزه زندگی هوشمند

زیرساخت هوشمند

اهداف کلان در حوزه زیرساخت هوشمند

محیط هوشمند

اهداف کلان در حوزه محیط هوشمند

منبع