استانداردها و نشریات زیر به مسائل مختلفی برای تبدیل شدن شهرها به یک شهر هوشمند کمک می‌کنند:

سایر استانداردهای شهرها و جوامع هوشمند و پایدار: