آقای دکتر امین فرجی (ریاست مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و آقای مهندس امین قریبی (معاونت مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) ضمن بازدید از موزه نقشه تهران با آقای حسین امیدوار (مدیر موزه نقشه تهران) دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در این دیدار، پس از بازدید اعضای مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران از بخش‌های مختلف موزه و سیر تحول تهران قدیم تا امروز، موارد مختلفی جهت ایجاد فرصت‌های همکاری فی‌مابین بررسی و مورد توافق قرار گرفت.

اولین همکاری هم طبق پیشنهاد مطرح شده، برگزاری نشست مشترک بین مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، موزه نقشه تهران و رصدخانه شهری تهران با موضوع نقشه و تحول هوشمند شهری و استفاده از داده‌های شهری و نقشه در تحقق تحول هوشمند خواهد بود. و همچنین برگزاری رویدادهای مختلف در فضای موزه نقشه تهران نیز از اقدامات بعدی خواهد بود.

همچنین نمایندگان مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران بر اهمیت حفظ و نگهداری از گنجینه‌های فرهنگی کشور تاکید کردند.