با ما در تماس باشید|SCRCI

زندگی (کیفیت زندگی شهروندان):

موارد زیر عوامل کلیدی در طبقه‌بندی زندگی است: امکانات فرهنگی، شرایط بهداشتی، ایمنی فردی، کیفیت مسکن، امکانات آموزشی، جاذبه‌های گردشگری و انسجام اجتماعی.

این دسته‌بندی، در برگیرنده تمامی جنبه‌های مرتبط با کیفیت زندگی است. در واقع، یکی از اهداف اصلی یک شهر هوشمند ارائه کیفیت بهتر زندگی، یک سیستم اطلاعاتی بهتر برای شهروندان و زندگی راحت‌تر است. در واقع، به واسطه همبستگی موجود میان محورهایی که ارائه شده است، شهروندان روش‌های هوشمند زندگی کردن را از طریق فناوری توسعه می‌دهند. همه چیز به وسیله دستگاه‌هایی که بهم متصل هستند انجام می‌شود، بنابراین بسیاری از کارها آسان تر، ایمن‌تر و ارزان‌تر انجام می‌شوند.

بهبود انسجام اجتماعی و کیفیت زندگی مهمترین چالش پیش روی در این حوزه اقدام است. یک زندگی اجتماعی غنی، هدف نهایی است و برای رسیدن به این هدف، لازم است اقدامات لازم برای حل سطح بالای بیکاری در شهرها انجام شود و همچنین استفاده از جابجایی‌های جمعیتی و ترکیبی از جمعیت به عنوان فرصتی برای نوآوری، با در نظر گرفتن کلیه شهروندان به طور مستقل از سن، جنسیت، فرهنگ یا وضعیت اجتماعی آنها نیز توصیه شده است. اصلی‌ترین چالش‌ها در این زمینه مربوط به تأمین مسکن، شرایط بهداشتی و وضعیت جرم است. این سه جنبه، همراه با انسجام اجتماعی جمعیت، اصلی‌ترین موضوعاتی هستند که در یک شهر می‌توانند بر روی داشتن کیفیت زندگی خوب تاثیر بگذارند.

منابع

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Arroub, A., Zahi, B., Sabir, E., & Sadik, M. (2016, October). A literature review on Smart Cities: Paradigms, opportunities and open problems. In 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM) (pp. 180-186). IEEE.

Beatley, T., & Collins, R. (2000). Smart growth and beyond: Transitioning to a sustainable society. Virginia Environmental Law Journal, 287-322.

Cairney, T., & Speak, G. (2000). Developing a ‘Smart City’: Understanding Information Technology Capacity and Establishing an Agenda for Change. Sydney, Australia: Centre for Regional Research and Innovation, University of Western Sydney. Available at: http://trevorcairney.com/file_uploads/cgilib. 30886.1.IT_Audit.pdf.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Pichelr-Milanovic, N., and Meijers, E. (2007). “European smart cities.” http://www.smart-cities.eu/index2 .html (Mar. 2015).

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28).

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54(4).

Klein, C., & Kaefer, G. (2008). From smart homes to smart cities: Opportunities and challenges from an industrial perspective. In Proceedings of the 8th International Conference, NEW2AN and 1st Russian Conference on Smart Spaces, ruSMART 2008 (St. Petersburg, Russia, Sep 3-5).

Monzon, A. (2015, May). Smart cities concept and challenges: Bases for the assessment of smart city projects. In 2015 international conference on smart cities and green ICT systems (SMARTGREENS) (pp. 1-11). IEEE.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291).

Partridge, H. (2004). Developing a human perspective to the digital divide in the smart city. In Proceedings of the Biennial Conference of Australian Library and information Association (Queensland, Australia, Sep 21-24).

Scholl, H. J., Barzilai-Nahon, K., Ahn, J-H., Olga, P. & Barbara, R., E-commerce and e-government: How do they compare? What can they learn from each other?, Proceedings of the 42nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Koloa, Hawaii, January 4-7, 2009

Zubizarreta, I., Seravalli, A., & Arrizabalaga, S. (2016). Smart city concept: What it is and what it should be. Journal of Urban Planning and Development, 142(1), 04015005.

 

با دوستان خود به اشتراک بزارید.

عنوان

برگشت به بالا