شهر هوشمند برای ایجاد و استقرار هوشمندی در بخش‌های مختلف جامعه از قبیل صنعتی، آموزشی، دولتی استفاده می‌شود، بی آنکه استفاده از فناوری‌های نوین را در زندگی روزمره فراموش کند. این بدان معناست که قلمروهای فعالیتی متعددی درارتباط با اصطلاح شهر هوشمند وجود دارد، چیزی که R. Giffinger (2007) را به شناسایی 6 ویژگی یا بُعد از شهر هوشمند رسانده است: “اقتصاد هوشمند، محیط هوشمند، دولت هوشمند، زندگی هوشمند، جابه جایی هوشمند و مردم هوشمند”. این ابعاد، ابعاد اصلی و تشکیل دهنده‏ی بسیاری از مدل‌های شهر هوشمند است.

البته، همانطور که تعاریف متعددی از مفهوم شهر هوشمند وجود دارد، شهرها در نقاط مختلف جهان، تقسیم بندی‌های متفاوت و مدل‌های متنوعی را برای شهر هوشمند ارائه داده‌اند، و این تقسیم‌بندی شش گانه، به تقسیم‌بندی اروپایی ابعاد شهر هوشمند معروف است.

این شش محدوده‌ای که در حال حاضر بر روی آنان کار می‌شود، بر حل مشکلات اساسی شهرها متمرکز است و تلاش می‌کنند تا از مشکلات جدیدی که ممکن است در آینده پیش بیایند، جلوگیری کند. برای مثال، مشکلات مربوط به کلان-جمعیت‌ها، زیرساخت‌های ناکافی و ضعیف، کمبود انرژی و بی‌ثباتی قیمت‌ها، مسائل جابجایی و نگرانی‌های محیط زیستی جهانی، یا رو به اتمام بودن ذخیره‌های انرژی. مشارکت شهروندان و شفافیت حکمرانی از جمله سایر مباحثی هستند که در توسعه شهر هوشمند، مد نظر است.

smart city components
smart city components

منابع

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Arroub, A., Zahi, B., Sabir, E., & Sadik, M. (2016, October). A literature review on Smart Cities: Paradigms, opportunities and open problems. In 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM) (pp. 180-186). IEEE.

Beatley, T., & Collins, R. (2000). Smart growth and beyond: Transitioning to a sustainable society. Virginia Environmental Law Journal, 287-322.

Cairney, T., & Speak, G. (2000). Developing a ‘Smart City’: Understanding Information Technology Capacity and Establishing an Agenda for Change. Sydney, Australia: Centre for Regional Research and Innovation, University of Western Sydney. Available at: http://trevorcairney.com/file_uploads/cgilib. 30886.1.IT_Audit.pdf.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Pichelr-Milanovic, N., and Meijers, E. (2007). “European smart cities.” http://www.smart-cities.eu/index2 .html (Mar. 2015).

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28).

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54(4).

Klein, C., & Kaefer, G. (2008). From smart homes to smart cities: Opportunities and challenges from an industrial perspective. In Proceedings of the 8th International Conference, NEW2AN and 1st Russian Conference on Smart Spaces, ruSMART 2008 (St. Petersburg, Russia, Sep 3-5).

Monzon, A. (2015, May). Smart cities concept and challenges: Bases for the assessment of smart city projects. In 2015 international conference on smart cities and green ICT systems (SMARTGREENS) (pp. 1-11). IEEE.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291).

Partridge, H. (2004). Developing a human perspective to the digital divide in the smart city. In Proceedings of the Biennial Conference of Australian Library and information Association (Queensland, Australia, Sep 21-24).

Scholl, H. J., Barzilai-Nahon, K., Ahn, J-H., Olga, P. & Barbara, R., E-commerce and e-government: How do they compare? What can they learn from each other?, Proceedings of the 42nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Koloa, Hawaii, January 4-7, 2009

Zubizarreta, I., Seravalli, A., & Arrizabalaga, S. (2016). Smart city concept: What it is and what it should be. Journal of Urban Planning and Development, 142(1), 04015005.