شرایط عضویت حقوقی

شرایط عمومی

  1. عدم محرومیت شرکای شرکت از حقوق اجتماعی
  2. عدم سوء شهرت حرفه‌ای و اجتماعی
  3. پذیرش مفاد اساسنامه و رعایت مصوبات مجامع عموم
  4. پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره: شرایط و چگونگی سوابق تخصصی و تجربی افراد بند فوق توسط شورای مدیریت تعیین می شود.

خدمات و فعالیت آن منطبق با حداقل یکی از رشته‌ها وگروه‌های تخصصی «مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران» مطابق مصوبه مجمع عمومی باشد.

تبصره: گروه‌های تخصصی عبارت است از مجموعه شرکت‌های عضو مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران که در یکی از رشته‌های تخصصی فعالیت دارند.
تبصره: رشته تخصصی عبارت از یکی از تخصص‌ها طبق تقسیم‌بندی‌های شناخته شده خدمات حرفه شهر هوشمند و هوشمندسازی که به تایید مرکز تحقیقات شهر هوشمند رسیده باشد.

تبصره: شرکت‌های عضو « مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران» با توجه به نوع تخصص، اساسنامه مربوطه و وظایف می‌توانند در امر، مشاوره، طراحی، نظارت، ساخت و اجرای پروژه‌های مرتبط طبق قوانین، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران نیز فعالیت نمایند.

 هیچ یک از شرکاء و مدیران شرکت در دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی شاغل نباشند و در کارهایی از قبیل پیمانکاری و یا تهیه و فروش مصالح و لوازمی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با کارهای رشته‌های تخصصی شرکت و یا موضوع قراردادهای آنها ارتباط پیدا می‌کند، فعالیت ننمایند.

تبصره: تدریس و تحقیق شرکاء، مدیران مسئول و کارکنان شرکت‌ها در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی بلامانع است.

تبصره: خاتمه عضویت، بنا به تقاضای عضو برای خاتمه عضویت، از دست دادن شرایط عضویت و یا به تقاضای شورای مدیریت و با رأی هیأت داوری و هیأت تجدیدنظر داوری انجام می‌پذیرد.