تاریخ برگزاری: 1399/08/27 و 1399/08/28
لینک دسترسی: http://we-gov.org/conferences-expos/