در شب پنجم هفته جهانی فضا:

مجله تصویری مرزهای بیکران فضا و مدیریت هوشمند شهری

برنامه زنده مجله تصویری مرزهای بیکران فضا با هدف ترویج علوم و دانش فضایی از تلویزیون اینترنتی آیو جهان بین پخش شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فضایی ایران در راستای معرفی و گسترش دانش فضایی با همکاری مشترک سازمان فضایی ایران و تلویزیون اینترنتی آیو-شبکه جهان بین، برنامه زنده اینترنتی تلویزیونی «مجله تصویری مرزهای بیکران فضا» پخش شد.

دراین برنامه سیاوش صفاریان پور از مروجان علم و مجری برنامه با امین قریبی، عضو هیأت موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران مباحث مختلفی را پیرامون نقش ماهواره ها در ایجاد شهرهای هوشمند و چگونگی دست یابی به آنها مورد بحث و بررسی قرار دادند.

همچنین در این برنامه شهرزاد میرسلطانی برای کودکان و نوجوانان در بخش نسل فضا در خصوص فضانوردان و نحوه زندگی آنان در فضا مطالبی را بیان نمود و در بخش پایانی برنامه محمدحسین نجاران سرپرست روابط عمومی سازمان فضایی ایران برنامه های گذشته و آتی هفته جهانی فضا را تشریح کرده و به معرفی جاذبه های بصری تصاویر ماهواره ای پرداخت.