مردم (سرمایه اجتماعی و انسانی)

موارد زیر عوامل اصلی تشکیل طبقه‌بندی مردم است: سطح صلاحیت، تمایل به یادگیری مادام‌العمر، کثرت اجتماعی و قومی، انعطاف‌پذیری، خلاقیت، جهان‌بینی، ذهن باز  و مشارکت در زندگی عمومی.

مشارکت شهروندان در زندگی عمومی شهر و رفتار هوشمندانه شهروندان اصلی‌ترین نکات این استاندارد طبقه‌بندی است. برای تشویق رفتار هوشمندانه و مشارکت فعالانه شهروندان، به یک پیش زمینه خلاق و چند فرهنگی نیاز است تا آگاهی کامل‌تری از زندگی عمومی و توانایی همکاری در مسائل روزانه در شهر با ذهنی باز به دست آید. در واقع، از آنجاکه یکی از چشم‌اندازهای شهر هوشمند، “شهر خلاق” است، خلاقیت به عنوان یک محرک اصلی برای شهر هوشمند شناخته می‌شود.

بدون نقش فعال شهروندان، شهرهای هوشمند واقعی نمی‌توانند وجود داشته باشند؛ و در یک سیستم تغییرپذیر همچون شهرهای هوشمند، نقش فعال و آگاه شهروندان مهم‌تر خواهد شد. بنابراین می‌توان دید که نقش آموزش، یادگیری و دانش نیز از اهمیت ویژه‌ای برای شهر هوشمند برخوردار هستند، که توانایی ارتقای سطح آگاهی شهروندان را دارد.

زیرساخت‌های اجتماعی (سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی) نیز موهبتی ضروری برای شهرهای هوشمند است. این زیرساخت‌ها مربوط به مردم و روابط آنها است. مردم هوشمند از سرمایه اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و از سوی دیگر، خود در ایجاد آن نقش دارند.

در نهایت می‌توان به اهمیت چشم‌انداز در بحث مردم هوشمند اشاره کرد. در واقع، چشم‌انداز و تصوری از شهر که شهروندان بتوانند با هم به اشتراک بگذارند، یکی از بهترین گونه‌های اطلاعاتی است که هر حکومتی می‌تواند به دست بیاورد: اینکه از دغدغه‌های واقعی شهروندان و کمبودهای هر محله آگاهی بیابند، به طریقی شخصی‌تر و در زمان حقیقی‌اش. این حجم از اطلاعات باید به دقت تحلیل شود و اولویت‌ها مشخص شود. بدین طریق، مسائل اصلی شهر سریع‌تر و بهتر حل می‌شوند.

منابع

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Arroub, A., Zahi, B., Sabir, E., & Sadik, M. (2016, October). A literature review on Smart Cities: Paradigms, opportunities and open problems. In 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM) (pp. 180-186). IEEE.

Beatley, T., & Collins, R. (2000). Smart growth and beyond: Transitioning to a sustainable society. Virginia Environmental Law Journal, 287-322.

Cairney, T., & Speak, G. (2000). Developing a ‘Smart City’: Understanding Information Technology Capacity and Establishing an Agenda for Change. Sydney, Australia: Centre for Regional Research and Innovation, University of Western Sydney. Available at: http://trevorcairney.com/file_uploads/cgilib. 30886.1.IT_Audit.pdf.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Pichelr-Milanovic, N., and Meijers, E. (2007). “European smart cities.” http://www.smart-cities.eu/index2 .html (Mar. 2015).

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28).

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54(4).

Klein, C., & Kaefer, G. (2008). From smart homes to smart cities: Opportunities and challenges from an industrial perspective. In Proceedings of the 8th International Conference, NEW2AN and 1st Russian Conference on Smart Spaces, ruSMART 2008 (St. Petersburg, Russia, Sep 3-5).

Monzon, A. (2015, May). Smart cities concept and challenges: Bases for the assessment of smart city projects. In 2015 international conference on smart cities and green ICT systems (SMARTGREENS) (pp. 1-11). IEEE.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291).

Partridge, H. (2004). Developing a human perspective to the digital divide in the smart city. In Proceedings of the Biennial Conference of Australian Library and information Association (Queensland, Australia, Sep 21-24).

Scholl, H. J., Barzilai-Nahon, K., Ahn, J-H., Olga, P. & Barbara, R., E-commerce and e-government: How do they compare? What can they learn from each other?, Proceedings of the 42nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Koloa, Hawaii, January 4-7, 2009

Zubizarreta, I., Seravalli, A., & Arrizabalaga, S. (2016). Smart city concept: What it is and what it should be. Journal of Urban Planning and Development, 142(1), 04015005.