تاریخ برگزاری: 1399/09/04
لینک دسترسی: https://www.dscs.msheireb.com/