تاریخ برگزاری: 1399/08/26
لینک دسترسی: www.smartmobilitymrafestival.nl