تاریخ برگزاری: 1399/09/19

روز برگزاری: چهارشنبه

ساعت برگزاری: 9:30

لینک دسترسی: https://bit.ly/3638YWt