تحول هوشمند شهر قم

شهرداری قم
شهرداری قمکارفرما

پروژه شهر هوشمند قم، بعنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های تحول هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران از سال 1399 آغاز شده است.

این پروژه شامل 3 فاز اصلی است.

دکتر امین فرجی

مهندس امین قریبی

خانم دکتر فریناز مقتدری

خانم دکتر مریم ابوالقاسمی

خانم مهندس غزاله‌سادات قریشی

خانم مهندس سارینا اردوانی

آقای دکتر علیان

آقای دکتر امیررضا خاوریان

پروژه در حال انجام است.

  • تحول هوشمند شهر قم