به طور کلی گزارش های بازار شهرهای هوشمند بخش‌های اصلی را بیان می‌کنند، انواع برنامه‌ها، مناطق یا کشورهای مهم و بازیگران قابل توجه این بازار را تعریف می‌نماید. این گزارش شامل تجربیات عمیق چند دیدگاه است که مورد سنجش قرار گرفته است.

علاوه براین گزارش، سناریو جدی‌تر از جمله طرح سازمان، درآمد کل بازار خاص دوره، کشش بازار و حضور جهانی را شفاف می‌سازد. همچنین اطلاعات مربوط به درآمد ایجاد شده، ارزش، پیشنهاد بازار، داده‌های کاملی در مورد عناصر اصلی معرفی شده در توسعه بازار و مشکلات و موانع را ارایه می‌دهد. این گزارش 5 سال آتی را بررسی نموده و شامل وضعیت فعلی بازار است، همانطور که گروهی از افراد هنوز برای سطوح جهانی و کشوری درآمدی ایجاد نکرده‌اند.

علاوه بر این گزارش، تحقیقات بالا به پایین در مورد برخی از ارگان‌ها مانند دولت‌ها و کالج‌ها ارایه داده شده است که با سرمایه‌گذاری و قرار دادن منابع، بازاریابی جهانی شهر هوشمند را پیش می‌برند. گزارش شهر هوشمند برای روسای مالی، متخصصان و انجمن‌ها یک معیار مناسب دستیابی به اهداف مهم و مشمول زوایای پیشنهادات بازار و بررسی های آن است.

شرکت‌های بزرگ بازار جهانی شهر هوشمند بشرح ذیل میباشد:

ABB

AT&T

Europe Mobile

Cisco

Hitachi

Honeywell

Huawei

IBM

NTT Communications

Oracle

Siemens

Verizon Communications

Vodafone

Accenture

Alcatel-Lucent

Ericsson

HP

Microsoft

Schneider Electric

Telefonica

Toshiba

در بین روش‌های مختلف در حال استفاده، سیستم‌های مورد استفاده از جمله SWOT  و PESTLE پیشگام هستند. چند زاویه دیدگاه مشتریان نهایی برای توسعه بازار تحت پوشش قرار داده شده است. به همین ترتیب بازار جهانی شهر هوشمند چند مشکل را پوشش می‌دهد که می‌تواند توسعه بازار را مخدوش کند. بر اساس اطلاعات قابل توجه و اطلاعات جاری در دسترس، گزارش بررسی کامل و تحقیق بازار ارایه می‌گردد.

انواع محصول شهر هوشمند:

  • امنیت هوشمند
  • زیرساخت هوشمند
  • انرژی هوشمند
  • آموزش هوشمند
  • ساختمان هوشمند
  • بهداشت و درمان هوشمند

برنامه شهر هوشمند:

  • صنعت ارتباطات
  • حمل و نقل
  • دولت
  • تحصیلات

علاوه بر این، بازیکنان ماهر کشور، حجم و اندازه بررسی شده بازار در این گزارش معرفی شده است. همچنین گزارش داده‌های مربوط به بازیگران که در تجارت پیشگام هستند اعلام شده است. بازار جهانی شهر هوشمند به آزمون جهانی و محلی بستگی دارد. این گزارش با پیشنهادهای غیرقابل توصیف در بازار به بازیکنان مهم کمک می‌کند با فعالیت کلیدی همکاری، رشد پایه خریداران در سراسر جهان را به صفر برساند. متعاقبا گزارش برای تجار مفید است تا سهم خود را در بازار افزایش دهند.

بر این اساس، گزارش بازار جهانی شهر هوشمند یک تصویر ذهنی از تجارت نمایش خواهد داد. انواع پیشرفت‌های مورد استفاده در تجارت پوشش داده خواهد شد. روش های پیشرفتی بازیگران کلید بررسی و روشن شده است. لذا گزارش در مورد بازار جهانی شهر هوشمند، یکپارچگی و همکاری را به تصویر می‌کشد. بازار جهانی شهر هوشمند، تحقیقات دقیق درباره احتمال درآمد آینده ، بازه ها ، الگوها و تحولات جدید در تجارت را ارائه می دهد.

لینک کامل گزارش ها در سایت NeighborWebSJ قابل مشاهده است.

منبع: