کارگروه آموزش هوشمند

زهرا هاشمی
زهرا هاشمیدبیر کارگروه آموزش هوشمند
دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات-شبکه‌های کامپیوتری دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم‌افزار دانشگاه تهران
تز دکتری: مدل رهبری آموزشی یکپارچه مبتنی بر تحول هوشمند

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه آموزش هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه آموزش هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

سرکار خانم دکتر زهرا هاشمی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه آموزش هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف آموزش هوشمند و تحول هوشمند در حوزه آموزش است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران

پردیس فارابی دانشگاه تهران