کارگروه اینده پژوهی و تحول هوشمند

جناب آقای دکتر علی قهرمانی
جناب آقای دکتر علی قهرمانیدبیر کارگروه آینده پژوهی و تحول هوشمند
دکتری مدیریت آینده‌پژوهی
مدرس دانشگاه

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه آینده پژوهی و تحول هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه آینده پژوهی و تحول هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر علی قهرمانی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه آینده پژوهی و تحول هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف آینده پژوهی و تحول هوشمند است.

در حال بروزرسانی

در حال بروز رسانی