کارگروه اقتصاد هوشمند

جناب آقای دکتر ابراهیم جمشیدزاده
جناب آقای دکتر ابراهیم جمشیدزادهدبیر کارگروه اقتصاد هوشمند
مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران
كارشناسی علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی كارشناسی ارشد شهرسازی، گرايش برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای دانشگاه شهيد بهشتی
عضو كميته اقتصادی، حقوقی وشهرسازی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه اقتصاد هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه اقتصاد هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر ابراهیم جمشیدزاده (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

آقای دکتر محمد رازقندی

هدف اصلی کارگروه اقتصاد هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف اقتصاد هوشمند و تحول هوشمند در حوزه اقتصاد است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران