کارگروه اقتصاد چرخشی

سرکار خانم دکتر مهسا پیشدار
سرکار خانم دکتر مهسا پیشداردبیر کارگروه اقتصاد چرخشی
دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه اقتصاد هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه اقتصاد چرخشی، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

سرکار خانم دکتر مهسا پیشدار (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه اقتصاد چرخشی، پرداختن به موضوعات مختلف اقتصاد و اقتصاد چرخشی است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی