کارگروه اینترنت اشیاء

احسان کرمانشاهی
احسان کرمانشاهیدبیر کارگروه اینترنت اشیاء
کارشناسی برق دانشگاه شریف
کارشناسی ارشد برق از دانشگاه تهران
تخصص: حوزه اینترنت اشیا

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه اینترنت اشیاء، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه اینترنت اشیاء، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

آقای مهندس احسان کرمانشاهی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه اینترنت اشیاء، پرداختن به موضوعات مختلف اینترنت اشیاء است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران