کارگروه اینترنت اشیاء

سرکار خانم دکتر زینب موحدی
سرکار خانم دکتر زینب موحدیدبیر کارگروه اینترنت اشیاء
دکتری مهندسی کامپیوتر در لابراتوار مهندسی کامپیوتر پاریس 6 (LIP6)
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه اینترنت اشیاء، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه اینترنت اشیاء، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

سرکار خانم دکتر زینب موحدی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه اینترنت اشیاء، پرداختن به موضوعات مختلف اینترنت اشیاء است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی