کارگروه علوم شناختی و شهر هوشمند

جناب آقای دکتر حمیدرضا یزدانی
جناب آقای دکتر حمیدرضا یزدانیدبیر کارگروه علوم شناختی و شهر هوشمند
دکتری مدیریت-منابع انسانی دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
پژوهشگر برتر استان قم در جشنواره هفته پژوهش
چهارمین هیات علمی پراستناد رشته مدیریت در پایگاه جهان اسلام

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه علوم شناختی و شهر هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه علوم شناختی و شهر هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر حمیدرضا یزدانی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه محیط زیست هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف محیط زیست هوشمند و تحول هوشمند در حوزه محیط زیست است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی