کارگروه محیط زیست هوشمند

جناب آقای دکتر امیررضا خاوریان گرمسیر
جناب آقای دکتر امیررضا خاوریان گرمسیردبیر کارگروه محیط زیست هوشمند
دکترای جغرافيا و برنامه‌ريزی شهری از دانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
ریاست پژوهشکده علوم جغرافیایی دانشگاه اصفهان
پژوهشگر و مدرس میهمان دانشگاه ارفورت آلمان
عضو هیات تحریریه‌ نشریه‌ بین‌المللی Urban Transportation and Construction
سردبير ميهمان نشريه بين‌‌المللی Urban Science
برگزيده به عنوان رساله نمونه دانشگاه تهران

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه محیط زیست هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه محیط زیست هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر امیررضا خاوریان گرمسیر (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه محیط زیست هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف محیط زیست هوشمند و تحول هوشمند در حوزه محیط زیست است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی