کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند

جناب آقای دکتر اسدالله راشدی
جناب آقای دکتر اسدالله راشدیدبیر کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند
مدیرکل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی دانشگاه آزاد کشور

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر اسدالله راشدی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

آقای دکتر علی قهرمانی

آقای دکتر احرام شاه محمدی

هدف اصلی کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف مدیریت و حکمروایی هوشمند و تحول هوشمند در حوزه مدیریت و حکمروایی است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی