کارگروه گردشگری هوشمند

جناب آقای محمد کوکب‌نیا
جناب آقای محمد کوکب‌نیادبیر کارگروه گردشگری هوشمند
کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری دانشگاه تهران
تخصص: حوزه گردشگری

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه گردشگری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه گردشگری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای محمد کوکب‌نیا (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم دکتر شیدا حیدری

آقای مهندس محمد میرمنصف

خانم فاطمه شفیعی

هدف اصلی کارگروه گردشگری هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف گردشگری هوشمند و تحول هوشمند در حوزه گردشگری است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی