تاریخ برگزاری: 1399/09/25- 1399/09/26

روز برگزاری: سه‌شنبه و چهارشنبه

ساعت برگزاری: 15:30

لینک دسترسی: https://waset.org/intelligent-road-and-street-lighting-conference-in-december-2020-in-bangkok