تاریخ برگزاری: 1399/09/25- 1399/09/27

روز برگزاری: سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه

ساعت برگزاری: 20: 30

لینک دسترسی: