تاریخ برگزاری: 1399/09/16- 1399/09/19

روز برگزاری: یک‌شنبه تا چهارشنبه

ساعت برگزاری: 11:30

لینک دسترسی:

https://www.gitex.com/2020-conference-programme/smart-cities-and-5g