تاریخ برگزاری: 1399/08/14
لینک دسترسی: https://amsterdamsmartcity.com/events/smart-cities-information-system-scis-final-confe