تاریخ برگزاری: 1399/09/13- 1399/09/11
روز: سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه
ساعت: 18:30
لینک دسترسی:

https://tmt.knect365.com/smart-cities/cities-why-attend/