تاریخ برگزاری: 15/11/1399

روز برگزاری: چهارشنبه

ساعت برگزاری: 18:30

لینک دسترسی: https://doha2020.isocarp.org/registration