وبینار یک افق جدید: از بحران، فرصت
تاریخ برگزاری: 1399/07/28 تا 1399/08/20
لینک وبینار: https://global.smartcitiesweek.com/